2009-2012

Rhagfyr 2012
Yn 2012 lansiodd Shelter Cymru ei gystadleuaeth e-gerdyn Nadolig. Cawsom cynlluniau gwych; rhai a gynlluniwyd gan llaw a sganio drwy i ni ac eraill a grëwyd gan ddefnyddio offer digidol. Enillodd disgybl o Ysgol Y Waun yn Sir y Fflint y gystadleuaeth a wnaeth derbyn tystysgrif mewn ffrâm yn ogystal â’i ddyluniad yn cael ei ddefnyddio fel e-gerdyn Shelter Cymru ar gyfer 2012 i sefydliadau partner.

Mehefin 2012
Cafodd Loserville, prosiect mentora cyfoedion a grëwyd gan yr ysgol ffilm Casnewydd a weithredir gan y Rhwydwaith Digartrefedd ei lansio y mis hwn gan Huw Lewis AM. Bydd pobl ifanc sydd wedi dioddef digartrefedd yn cyflwyno gweithdai mewn ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid eraill i godi ymwybyddiaeth o realiti digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Mae sefydliadau ledled Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pob person ifanc yng Nghymru yn cael mynediad at yr adnodd gwych a grëwyd gan Ysgol Ffilm Casnewydd. Rheini sy’n ymwneud â chyflwyno’r prosiect yn cynnwys: Barnardos, Cymdeithas Gofal Ceredigion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Digartref Ynys Mon, Gwalia, Llamau, Shelter Cymru, SYSHP, UsUnlimited a Yellow Wales. Cysylltwch â’r Cydlynydd Addysg am fwy o wybodaeth.

Hydref 2011
Llongyfarchiadau i Grŵp Craidd Cymru sydd wedi ennill gwobr Ffederashiwn Tenantiaid Cymru! Grŵp Craidd Cymru yw’r ymchwilwyr ifanc y soniwyd amdanynt yn ein bwletin Gaeaf 2010 (isod). Da iawn ar eich holl waith caled!

Gaeaf 2010
Mae grŵp o ymchwilwyr ifanc wedi bod yn gweithio ar brosiect Sefydliad Joseph Rowntree er mwyn gwella opsiynau tai pobl ifanc. Mae’r Siarter Pobl Ifanc yn argymell ffyrdd o helpu bobl ifanc ar eu taith i fyw yn annibynol. Bu pobl ifanc ledled Cymru yn gwneud gwaith ymchwil i ystod o faterion. Mae’r ymchwil yng Nghymru wedi cyfrannu at Siarter ar draws y DU. Cliciwch yma i weld y Siarter (Saesneg yn unig). Os hoffech weld y Siarter Cymreig ebostiwch y Cydlynydd Addysg.

Gwanwyn 2010
Nid codi ymwybyddiaeth am adael cartref yw unig swyddogaeth ein Gwasanaeth Addysg. Rydym hefyd yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gael mynegi eu barn ar faterion tai. Mae gwirfoddolwyr ifanc ar ein amryw brosiectau ieuenctid wedi datblygu deiseb yn gofyn am gynnwys addysg ar adael cartref yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae Pwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol wedi ystyried ein deiseb a cawsom wahoddiad i roi tystiolaeth i gefnogi ein hymgyrch. Rhannodd un o’r Dysgwyr Cyfoedion ei brofiadau a cafodd ei gymeradwyo am ei gyfraniad i’r sesiwn. Mae’r Gweindiog sy’n gyfrifol am addysg wedi ymateb i’r ddeiseb gan ddweud ei fod yn credu bod y cwricwlwm ABCh yn ddigonol. Mae e wedi ein gwahodd i weithio gyda’i swyddogion i gynnwys gadael cartref ar wefan ABCh. Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Diwylliant a Chymunedau ar addysg ariannol a sut mae hyn yn gysylltiedig gyda’n gwaith addysg ni.

Rhagfyr 2009
Cynhaliodd y Gwasanaeth Addysg gynhadledd o’r enw ‘Gadael Cartref: beth ddylai pob person ifanc wybod’ yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Medi 2009
Mae’r Gwasanaeth Addysg yn gyfrifol am brosiect gwirfoddoli o’r enw Cil y Drws tan Mawrth 2010. Pwrpas y prosiect yw gwahodd pobl ifanc digartref i gymryd rhan mewn cynadleddau yn y maes tai ar draws Cymru.

Gall y bobl ifanc ddewis sut y maent eisiau gwirfoddoli a byddant yn ennill sgiliau newydd a chymhwyster RhCA am gymryd rhan. Cant hefyd gyfle i rannu eu barn ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau.

Ebostiwch y Cydlynydd Addysg os gwyddoch am unrhyw bobl ifanc a hoffai gymryd rhan yn y prosiect gwerth chweil hwn.

Haf 2009
Mae Katie’n Weithiwr Addysg i Llamau ar draws ardaloedd Casnewydd, Torfaen a Chaerffili. Mae hi’n darparu sesiynau mewn ysgolion ar ddigartrefedd. Llamau ac ar wasanaethau digartrefedd eraill. Yn ystod 2008/09 fe gyflwynodd hi sesiynau i bob disgybl ym Mlwyddyn 10 yn Ysgol Uwchradd Bettws yng Nghasnewydd. Ymatebodd y disgyblion mewn modd mor bositif, fe benderfynon nhw i drefnu cystadleuaeth ysgrifennu ar y testun o ddigartrefedd. Roedd yna bron 100 o gynigon, ac roedd pob un yn greadigol ac o safon uchel iawn. Dewisiwyd ennillydd a dau ail orau. Derbyniodd yr ennillydd daleb WHSmith £10, yr ail oreuon dalebau £5 ac fe gyhoeddwyd y cynnig buddugol mewn cylchgrawn newyddion Llamau. Da iawn wir i Ysgol Uwchradd Bettws am eu gwaith caled, brwdfrydedd a dychmygion arbennig!

Os ydych wedi bod yn gweithio ar brosiect yn ymwneud â digartrefedd yn eich ysgol neu goleg, neu os oes gennych unrhyw straeon sy’n berthnasol i’r maes yma yr hoffech eu rhannu gydag eraill, anfonwch ebost ac fe wnawn ei gynnwys ar y dudalen hon.