De Cymru

Abertawe

Cynllun Atal Digartrefedd Ysgolion BAYS: yn cynnig sesiynau un-ar-un gyda phobl ifanc sy’n profi problemau llety, yn gweithio gyda disgyblion a’u teuluoedd trwy’r broses gyfryngu a chymorth yn y cartref, yn siarad gyda grwpiau bach o ddisgyblion am wir ystyr bod yn ddigartref yn Abertawe a beth yw’r opsiynau, darparu gwersi ABCh i ddosbarthiadau Blwyddyn 11 ar theamu cyffredinol yn ymwneud â digartrefedd.

Cyswllt: BAYS ar 01792 455105

Blaenau Gwent

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw brosiectau addysg yn yr ardal yma. Os gwyddoch chi am unrhyw brosiectau perthnasol, cysylltwch â ni. Gall fod yn bosib i Shelter Cymru drefnu ymweliad gydag ysgol, coleg neu glwb ieuenctid. Anfonwch ebost i weld beth sy’n bosib.

Contact: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

Bro Morgannwg

Mae Adran Dai y cyngor wedi gweithio gyda nifer o bartneriaid i gynhyrchu adnoddau lleol sy’n cydfynd â’r pecyn a DVD Agor Drysau.

Cyswllt: Adran Dai

Caerffili, Casnewydd a Thorfaen

Mae prosiect Emphasis Llamau yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc i’w haddysgu am dai a digartrefedd mewn ffordd greadigol a rhyngweithiol. Gellir cefnogi sesiynau Prosiect Emphasis gan yr adnodd Agor Drysau a DVD Cefnogi Pobl y Cyngor (yng Nghaerffili).

Cyswllt: Gweithwraig Addysg Llamau (Emphasis)

Caerdydd

Mae Barnardo’s yn gyfrifol am Brosiect Addysg yng Nghaerdydd a gallant ddarparu sesiynau sy’n berthnasol i’r cwrwicwlwm ABCh yn benodol.

Cyswllt: Gweithiwr Addysg Barnardo’s

Castell Nedd Port Talbot

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw brosiectau addysg yn yr ardal yma. Os gwyddoch chi am unrhyw brosiectau perthnasol, cysylltwch â ni. Gall fod yn bosib i Shelter Cymru drefnu ymweliad gydag ysgol, coleg neu glwb ieuenctid. Anfonwch ebost i weld beth sy’n bosib.

Contact: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

Merthyr Tudful

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw brosiectau addysg yn yr ardal yma. Os gwyddoch chi am unrhyw brosiectau perthnasol, cysylltwch â ni. Gall fod yn bosib i Shelter Cymru drefnu ymweliad gydag ysgol, coleg neu glwb ieuenctid. Anfonwch ebost i weld beth sy’n bosib.

Contact: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

Penybont

Gall yr Adran Ddigartrefedd yng Nghyngor Penybont ddarparu sesiynau gwybodaeth yn seiliedig ar y Llyfryn Mythau a Chwedlau. Anelir y llyfryn at Gyfnod Allweddol 4 yn bennaf ond gellir ei addasu ar gyfer unrhyw oedran, fel bo’r angen. Ymysg y pynciau mae: rhestri aros, budd-dal tai, sgiliau byw’n annibynol, cyfraith digartrefedd a dyletswyddau’r Awdurdod Lleol i’r rhai hynny sy’n chwilio am gymorth gyda llety, gan gynnwyd digartrefedd.

Cyswllt:  Swyddog Atal Digartrefedd ar 01656 643620

Mae Gwasanaeth Cyfryngu Llamau yn darparu sesiynau i bobl ifanc er mwyn amlygu materion yn ymwneud â digartrefedd a sut mae cyfryngu yn gweithio ac yn ffordd o atal pobl ifanc rhag mynd mewn i’r system ddigartrefedd.

Cyswllt: Gweithwraig Cyfryngu Teuluol ar  01656 782904

Rhondda Cynon Tâf

Mae Shelter Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Cyngor i ddarparu sesiynau mewn ysgolion ar ddigartrefedd a byw’n annibynnol.

Cyswllt: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

Sir Fynwy

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw brosiectau addysg yn yr ardal yma. Os gwyddoch chi am unrhyw brosiectau perthnasol, cysylltwch â ni. Gall fod yn bosib i Shelter Cymru drefnu ymweliad gydag ysgol, coleg neu glwb ieuenctid. Anfonwch ebost i weld beth sy’n bosib.

Cyswllt: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002