Lawrlwytho Agor Drysau


Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau uned weithgareddau ariannol ychwanegol, bydd yn cael ei osod o fewn pecyn Agor Drysau.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.  Noder: Fe fydd diweddariadau Agor Drysau pellach yn cael eu cwblhau, maes o law.


Mae Agor Drysau yn adnodd i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed. Bwriad y pecyn yw lleihau digartrefedd a phroblemau llety yn y dyfodol. Mae’n cyflwyno gwahanol agweddau o dai a digartrefedd:

  • ystyried agweddau a stereoteipiau
  • darganfod ystyr byw’n annibynnol
  • meithrin ysbryd cymunedol
  • gwybod ble i fynd am gymorth os yn wynebu digartrefedd.

Caiff hyn ei wneud trwy cyfres o weithgareddau ac ymarferion.

Mae modd defnyddio Agor Drysau mewn amryw o sefyllfaoedd: addysgu’n ffurfiol neu’n anffurfiol mewn ysgolion a cholegau, yn ogystal â chlybiau ieuenctid, grwpiau crefyddol ar gyfer pobl ifanc, grwpiau gwirfoddol, ayyb. Lawrlwythwch y cyflwyniad i Agor Drysau isod i weld sut mae’r adnodd yn berthnasol i bynciau a fframweithiau gwahanol.

Adnoddau perthnasol eraill
Mae gan wybodaeth ar adael gartref a rhai elfennau o’r Pecyn Agor Drysau gysylltiadau cryf gydag addysg ariannol. Cliciwch yma am wybodaeth bellach ar yr adnoddau y gellir eu defnyddio i addysgu pobl ifanc am faterion ariannol.

Mae adran ar ‘broblemau gyda landlordiaid’ ar wefan PS y BBC. Mae’n cynnwys dwy ffilm fer a gweithgareddau i gyd-fynd gyda nhw.