Gofyn y pethau hyn i ti dy hun

Mewn rhai achosion, does gan pobl ifanc ddim dewis ond gadael gartref ar frys. Ond os nad wyt wedi cael dy orfodi i adael, beth am dreulio peth amser yn gofyn y cwestiynau hyn i ti dy hun:

 • Ydw i’n gwybod sut mae dod o hyd i rywle i fyw?
 • Ydw i’n barod olchi fyn nillad a’u smwddio?
 • Ydw i’n gallu enwi pump person y bydda i’n gallu cadw cysylltiad â nhw ar ôl gadael gartref?
 • Oes gen i ddigon o arian am flaendal (deposit) ac un mis o rhent?
 • Ydw i’n gwybod sut mae hawlio budd-daliadau os oes angen help i dalu’r rhent?
 • Ydw i’n gwybod pa ddodrfen bydd angen arna i?
 • Ydw i eisiau symud i ffwrdd wrth fy rhieni a’r teulu?
 • Fydda i’n gwybod ble i fynd am gymorth neu gefnogaeth os bydd ei angen?
 • Os oes gen i anifail anwes, byddai landlord yn hapus i mi ei gadw?
 • Faint o rent alla i ei fforddio?
 • Ar ôl talu’r rhent, faint fydd yn rhaid i fi dalu am fwyd, nwy, trydan, ffôn, trwydded deledu a treth y Cyngor?
 • Faint bydd yn rhaid i fi wario ar ddodrefn, teledu, ffwrn ag ati?
 • Fasai’n well gen i fyw ar ben fy hun neu rannu gydag eraill?
 • Pwy fydd yn coginio?

Wyt ti’n gallu meddwl am unrhywbeth arall y byddai angen ystyried?

Mae eitha tipyn i feddwl amdano. Pam na wnei di ofyn am gyngor wrth ffrindiau sydd eisoes wedi gadael gartref? Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i siarad gyda dy deulu neu fynd i ganolfan gynghori.

Efallai y byddi’n penderfynu mai nid gadael yw’r opsiwn gorau ar hyn o bryd. Efallai, gydag ychydig help y byddi’n gallu dod i gyfaddawd (compromise) gyda dy rieni.