Pam ddylwn i fynd i ganolfan gynghori?

Bydd canolfan gynghori yn gallu helpu i ateb y cwestiynau yma

  • Pa adran yn y Cyngor bydd yn gallu fy helpu?
  • Pa wybodaeth sydd ei angen ar y Cyngor i fedru helpu fi?
  • Pa waith papur dylwn i fynd gyda fi?
  • Ydw i’n gallu cael help i dalu’r rhent os dwi’n chwilio rhywle i fyw?
  • Gaf i roi fy enw ar restr aros am dŷ?
  • Oes cynllun blaendal rhent i gael yn fy ardal a fydd yn fy ngalluogi i fforddio blaendal er mwyn symud i fflat neu dŷ?

Efallai y cei dy ddigalonni os wyt ti’n teimlo fod y Cyngor yn gosod rhwystrau rhyngddot ti a’r cymorth y mae gen ti hawl iddo. Os bydd hyn yn digwydd, mae modd i ti ofyn i gynghorydd dy helpu.

Wyt ti angen mwy o wybodaeth neu gyngor?
Mae cyngor am ddigartrefedd a phroblemau tai eraill ar gael wrth ganolfannau cymorth tai, llinell gymorth Shelter Cymru, swyddfa cyngor ar bopeth (CAB), dy Gyngor lleol neu asiantaeth cynghori leol.

Mae gan wefan Shelter Cymru wybodaeth ar sut y gall pobl digartref yng Nghymru gael help. Mae’r sefyllfa yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn debyg ond mae rhai pethau’n wahanol hefyd. Cer i wefan Shelter os nad wyt yn byw yng Nghymru.