Tai â chymorth

Efallai y byddi mewn sefyllfa ble mae angen mwy na thô uwch dy ben. Efallai bydd angen cefnogaeth arnat, naill ai am gyfnod byr, neu am gyfnod hirach gyda phethau fel:

  • hawlio Budd-daliadau
  • rheoli arian a dyledion
  • problemau tenantiaeth
  • materion iechyd
  • addysg/hyfforddiant/cyflogaeth
  • dysgu sgiliau i fyw’n annibynnol

Mae’r rhan fwyaf o Gynghorau a Chymdeithasau Tai yn cynnal prosiectau tai â chymorth. Gall rhain fod yn fflatiau i bobl ifanc ble mae gweithwyr cymorth ar gael i gefnogi pobl ifanc.

Gall “Cymorth ysbeidiol fod ar gael hefyd. Byddi’n byw mewn fflat neu dŷ Cyngor neu Gymdeithas Tai neu mewn llety preifat a bydd gweithiwr cymorth yn ymweld.

Llety pwrpasol (Foyers)
Mae lletyau pwrpasol yn darparu tai â chymorth dros dro i bobl ifanc sengl digartref rhwng 16-25 mlwydd oed, sydd eisiau cael neu barhau â chyfleoedd addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli neu waith ac yn dymuno datblygu sgiliau i fyw’n annibynnol. Pwrpas y lletyau yw cefnogi pobl ifanc i adnabod cyfleoedd ar gyfer datblygu’n bersonol.

Llety cynaledig (Supported lodging)
Mae cynlluniau llety cynaledig yn rhoi pobl sydd angen llety mewn cysylltiad gyda phobl sydd ag ystafell i’w rhentu. Y Cyngor sydd fel arfer yn gofalu am y cynlluniau yma ac mae’n rhatach na hostel.

Bydd rhai perchnogion tai hefyd yn cynnig prydau bwyd fel rhan o’r rhent. Mae llety cynaledig yn fan cychwyn da cyn dy fod yn barod i symud i le dy hun, ond bydd y cyfnod y cei aros yn y math yma o lety yn dibynnu ar pa mor hir mae’r ystafell ar gael a pha mor dda y byddi yn cyd-dynnu gyda’r teulu/perchnogion.

Mae staff o’r cynllun llety cynaledig yn cadw mewn cysylltiad gyda thi drwy gydol dy arhosiad er mwyn helpu gyda Budd-daliadau neu unrhyw broblemau ac i rhoi cymorth i ti wrth edrych am rywle parhaol i fyw. I ddod o hyd i’r llety cynaledig agosaf, cysylltya gyda dy Gyngor lleol.