Gaf i lety os bydda i’n ddigartref?

Os yw’r Cyngor yn penderfynu fod ganddo ddyletwsydd i roi llety i ti, efallai y cei gynnig:

Gwely a Brecwast
Mae gen ti un ystafell i ti dy hun a byddi fwy na thebyg yn gorfod rhannu cyfleusterau gyda phobl eraill. Efallai y bydd rheolau am ba amser y mae’n rhaid i ti fod adref yn y nos, os yw ymwelwyr yn cael dod ac os wyt yn cael defnyddio alcohol a chyffuriau.

Hosteli
Mewn rhai hosteli, bydd yn rhaid rhannu ystafell ond mewn eraill fe gei dy ystafell dy hun. Mae’r rheolau yn debyg i rai mewn Gwely a Brecwast ac fe gei dy daflu allan am eu torri.
Bydd rhai hosteli ar gyfer pobl ifanc yn unig a bydd sawl un yn gallu dy helpu i chwilio llety mwy parhaol. Mae rhai yn cynnig mwy o gefnogaeth ac yn addas iawn os nad wyt yn teimlo dy fod yn barod i fyw ar ben dy hun. Gall hosteli gael eu rhedeg gan gwahanol fathau o fudiadau, yn cynnwys yr YMCA, Cynghorau lleol a Byddin y Iachadwriaeth (Salvation Army).

Llety pwrpasol (Foyers)
Mae’r lletyau yma yn cynnig rhywle i fyw a chymorth gyda hyfforddiant a chwilio gwaith. Byddi mewn ystafell sengl neu yn rhannu gyda pherson arall ac yn rhannu cegin a lolfa. Mae’r math yma o lety fel arfer o safon uchel. Fel arfer, fe gei aros un neu ddwy flynedd.
Mae gan y lletyau fel arfer restr aros.

Lloches Cymorth i Fenywod
Os yw merch ifanc wedi gadael cartref oherwydd trais neu fygythiad o drais, mae lloches i fenywod yn cynnig lle diogel i aros. Maen nhw fel arfer yn dai arferol y mae menywod a phlant yn rhannu. Dyw dynion ddim fel arfer yn cael ymweld. Mae cyfeiriadau’r llochesi yn gyfrinach er mwyn gwarchod y pobl sy’n byw ynddynt. I gysylltu â lloches yn eich ardal, ewch i wefan Cymorth i Fenywod neu ffoniwch nhw.

Fflat neu dŷ
Dydy hi ddim yn debygol y cei gynnig fflat neu dŷ gan y Cyngor yn syth; mae’n fwy tebygol y byddi’n treulio ychydig o amser mewn mathau eraill o lety yn gyntaf.

Tai â Chymorth (Supported Housing)
Os oes gen ti anghenion penodol, efallai y cei gynnig ystafell mewn llety â chymorth. Byth gweithwyr cefnogi yn dy gynorthwyo i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen i fyw’n annibynnol.