Bod mewn perygl gartref

Trais yn y cartref
Efallai bod ofn arnat fynd adre, am dy fod yn teimlo’n anniogel neu dy fod mewn perygl. Y peth pwysicaf yw dy ddiogelwch personol. Dylet fod yn ofalus i beidio roi dy hun mewn sefyllfa beryglus. Os wyt ti mewn peryg difrifol neu os wyt wedi cael dy gam-drin dylet naill ai fynd at yr Heddlu neu gysylltu gyda mudiad addas. Os wyt ti mewn peryg o drais neu gamdrin yn y cartref a dy fod eisiau gadael, mae modd i ti ofyn am gymorth wrth dy Awdurdod Lleol (Cyngor) neu Cymorth i Fenywod

Trais gan bobl eraill
Os wyt yn dioddef o broblemau wedi’u hachosi gan rywun sy’n byw yn dy ardal, dylet ofyn am gyngor cyn gwneud unrhywbeth. Mae sawl ffordd o ddatrys problem fel hyn, ond paid byth a rhoi dy hun mewn peryg. Os yw’r person treisgar yn byw mewn llety wedi’u rentu, gallet ystyried dweud wrth ei landlord. Efallai y bydd ef yn gwneud rhywbeth am y broblem.
Os yw’r person treisgar yn berchen ar dŷ, mae modd i ti ddwyn achos yn ei erbyn. Wedi dweud hynny, gall hyn fod yn gymhleth ac yn ddrud. Gofyn am gyngor cyn gwneud unrhywbeth.

Gadael ar frys
Mewn rhai sefyllfaoedd, fydd gen ti ddim dewis ond gadael dy gartref ar frys. Mae hyn yn gallu digwydd gyda trais yn y cartref, aflonyddu (harassment) wrth landlord neu wahanu wrth bartner. Os oes rhaid i ti adael ar frys, dylet geisio mynd â rhai eitemau pwysig gyda thi: If you have to leave in a hurry, you should try and take some essential items with you:

  • Dillad i newid iddynt
  • Pethau ymolchi ac unrhyw feddygyniaeth yr wyt yn ei gymryd
  • Dogfennau pwysig fel pasbort, cardiau credyd a phapurau cyfreithiol