Dod yn ddigartref

Byw gyda teulu neu ffrindiau
Wyt ti dros 16 ac yn byw gyda dy rieni? Does gen ti ddim hawl cyfreithiol i aros os byddant yn gofyn i ti adael. Yr unig opsiwn sydd gen ti yw siarad gyda dy rieni, efallai gyda help person proffesiynol, a gweld os oes modd i’w perswadio i beidio dy daflu allan. to leave.

Syrffio soffa
Os wyt yn aros mewn tŷ ffrind, does gen ti ddim hawl i aros os gofynnir i ti adael.

Dan 16?
Mae gan dy rieni ddyletswydd i edrych ar dy ôl a darparu llety.

Os wyt yn rhentu neu yn berchen ar dŷ dy hun
Os yw landlord yn ceisio dy droi allan (evict), rhaid dilyn camau cyfreithiol llym iawn a dyn nhw ddim yn cael dy daflu allan dros nos.

Os yw banc yn ceisio ad-feddiannu (repossess) dy gartref, rhaid dilyn rheolau llym hefyd. Yn y ddau achos uchod, dim ond y llys sy’n gallu dweud wrthot i adael dy gartref.

Gwahanu wrth bartner
Mae rhai pobl ifanc yn colli eu llety pan mae eu perthynas yn chwalu. Os nad wyt yn briod, fydd gen ti fwy na thebyg ddim hawliau dros lety dy bartner. Os wyt ti a dy bartner yn gyd-denantiaid, hynny yw bod dy enw di ac enw dy bartner ar y gytundeb, neu bod y ddau ohonoch yn berchen ar y tŷ, yna mae hawl gan y ddau ohonoch i aros. Y syniad gorau yw i ddod i gytundeb am bwy sy’n mynd i aros a phwy sy’n mynd i adael. Os nad oes modd dod i gytundeb, dylet ti a dy gyn-bartner gysylltu ag asiantaeth gynghori.

Os wyt yn briod, mewn partneriaeth sifil neu bod gen ti blentyn gyda phartner, efallai fod gen ti hawl dros eu llety hyd yn oed os nag wyt ti’n denant neu berchennog. Dylet gaelcyngor ar dy hawliau.