Gwneud cais fel person digartref

Pan fyddi di’n mynd at adran dai’r Cyngor am gymorth am dy fod yn ddigartref neu ar fin mynd yn ddigartref, mae’n syniad da i fynd â gwaith papur gyda thi. Bydd y gwaith papur sydd ei angen arnat yn dibynnu ar dy amgylchiadau ond gallai gynnwys rhai o’r pethau ar y rhestr isod.

Paid poeni os nad oes gen ti unrhywbeth sydd ar y rhestr. Mae gen ti dal yr hawl i ofyn am help. Bydd yn rhaid i’r Cyngor ystyried ei ddyletswydd tuag atat.

Rhestr ID
• Tystysgrif geni
• Pasbort
• Prawf o statws mewnfudo (immigration status)
• Trwydded yrru gyda llun ohonot
• Cerdyn meddygol
• Pas teithio gyda llun ohonot
Tystiolaeth o pam rwyt ti’n ddigartref
• Llythyr wrth dy rieni neu ffrindiau yn dweud fod yn rhaid i ti adael
• Llythyr wrth dy landlord yn dweud ei fod yn dy droi allan (notice to quit)
• Dogfennau troi allan (eviction documents) wrth y llys
Tystiolaeth o ble rwyt ti’n byw
Llythyr wedi ei gyfeirio atat ti, neu sy’n dweud ble rwyt wedi bod yn byw, wrth:
• Yr ysgol
• Coleg
• Gweithiwr Cymdeithasol
• Swyddog prawf (probation officer)
• Meddyg
• Ysbyty
• Cyflogwr
• Asiantaeth Budd-dal
• Cyfreithiwr
• Biliau (ffôn, nwy, trydan) yn dy enw
• Cytundeb tenantiaeth (Tenancy agreement)
Tystiolaeth arall o dy amgylchiadau personol
• Llyfr Budd-daliadau plant
• Llyfr cymhorthdal incwm (Income Support)
• Tystiolaeth dy fod yn feichiog
• Llyfr cofnodi ‘ante-natal’ wrth yr ysbyty
• Llythyr wrth y meddyg / ysbyty am unrhyw broblemau iechyd

Bydd y dogfennau yma hefyd yn ddefnyddiol os oes raid i ti hawlio Budd-daliadau.
Os oes gen ti unrhyw broblemau, mae modd i ti ofyn am gyngor. Mae cyngor ar broblemau tai ar gael wrth ganolfannau cymorth tai, swyddfa cyngor ar bopeth, neu asiantaeth gynghori. Gallwch hefyd ffonio Llinell Gyngor a Chefnogaeth Shelter Cymru ar 0845 075 5005