Ble gallet ti gael gwybodaeth ar lety yn dy ardal?

Rhai awgrymiadau:

 • Rhyngrwyd
 • Cyngor neu Gymdeithasau Tai
 • Swyddfa lety’r brifysgol/coleg (os wyt yn fyfyriwr/wraig)
 • Asiantaethau Tai / Gosod
 • Ffrindiau a theulu
 • Hysbysebion mewn ffenestri siopau, archfarchnadoedd
 • Papurau lleol

Pethau pwysig i edrych amdanynt os wyt yn mynd i weld fflat neu dŷ rwyt yn ei hoffi:

 • Ydy’r drysau a’r ffenestri’n edrych yn ddiogel?
 • Ydyn nhw’n agor yn iawn?
 • Ydy’r cloeon yn gweithio’n iawn?
 • Oes arogl lleithder (damp) yno?
 • Oes smotiau duon neu arwyddion eraill o lwydni ar y waliau?
 • Pa argraff mae’r landlord / asiant yn ei rhoi: ydyn nhw’n gyfeillgar, ‘pushy’ neu’n anghwrtais?

Cwestiynau pwysig i ofyn os ei di i weld tŷ neu fflat rwyt ti’n ei hoffi:

 • Pa ddodrefn sy’n dod gyda’r tŷ / fflat?
 • A fydd hawl gen i addurno?
 • Ydy’r landlord yn bwriadu gwneud unrhyw waith addurno?
 • Oes gwres canolog?
 • Pa danwydd sy’n cael ei ddefnyddio?
 • Ydy’r dŵr poeth yn gweithio?
 • Pa mor gynnes fydd hi yn y gaeaf?
 • Oes larymau mwg yno?
 • Oes lawrm carbon deuocsid yno?
 • Ble mae’r dihangfeydd tân?
 • Rhaid i bob teclyn nwy gael ei archwilio gan archwiliwr CORGI cofrestredig yn flynyddol. Oes gan y landlord y dystysgrif ddiogelwch flynyddol ddiweddaraf?
 • Pa fath o gontract gaiff ei gynnig i fi?
 • Pa mor hir fydd hyd y denantiaeth?
 • Beth fydd yn digwydd os bydda i eisiau gadael?
 • Gyda phwy dylwn i gysylltu os oes angen gwneud gwaith trwsio?
 • Oes llinell ffôn yn y tŷ?
 • Ydy’r nwy, trydan a’r dŵr wedi’u cysylltu?
 • Ydy rhai o’r biliau wedi eu cynnwys yn y rhent?
 • Oes angen blaendal? Faint yw e?
 • Faint yw’r rhent?
 • I bwy fydda i’n talu’r rhent?
 • Faint o rent y bydd yn rhaid i fi dalu o flaen llaw?
 • Sut a phryd ydw i’n talu’r rhent?
 • Ydy’r landlord yn derbyn Budd-dal Tai (Housing Benefit)?
 • Faint y mae’r Budd-dal Tai yn debyg o dalu?
 • Faint yw’r Dreth Cyngor?
 • Beth fydd cost tebygol y biliau?
 • Pa mor agos yw’r tŷ / fflat at siopau, ffrindiau a theulu ag ati?
 • Oes cludiant cyhoeddus yn agos?